0راهبردها
1- همدلی با نمایندگان استان در مجلس یازدهم با هدف تقویت جایگاه مجلس و اصل قانون گذاری و نهاد نظارتی و پیشبرد اهداف توسعه استانی
2- اولویت دهی به نیازهای ضروری و حیاتی استان با تکیه بر مطالعات پایه ای و مطالبات به حق مردم
3- پرهیز از هرگونه افراط و تفریط و احساسات و عواطف گول زننده (پوپولیستی)
4- پرهیز از هرگونه رقابت ناسالم و ناسازگار که سم مهلک برای استقلال و یکپارچگی کشور است
5- توجه ویژه به بهبود شاخص های توسعه استان
6- توجه ویژه به تحصیل، اشتغال و ازدواج جوانان
7- توجه به سلامت خانواده ها، طراوت و شادابی آنها
8- توجه خاص به فرهنگ و فرهنگیان به عنوان سردمداران توسعه استانی
9- توجه جدی به فرهنگ پویا و اقتصاد پایا